Informacja RODO

Szanowni Państwo ,

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych - te wytyczne opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej „Rozporządzeniem” ), pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących naszej firmy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Arturex Artur Woltyński z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Patriotów 181 lok. 7.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: maciej.walasek@pizzazradosci.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia na dowóz, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na witrynie www.pizzazradosci.pl , telefonicznie podczas składania zamówienia bezpośrednio w jednej z placówek Pizza z Radości bądź składając zamówienie za pośrednictwem serwisu informatycznego skubacz.pl , pyszne.pl lub innego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Arturex Artur Woltyński?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania dostaw produktów, w tym do:
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług dostawy posiłków
- dostarczania Ci zamówionego jedzenia za pośrednictwem systemu informatycznego stworzonego przez Skubacz.pl Sp. z o.o., funkcjonującego również pod marką Restaumatic.com, a także organizacji dostawy i płatności online
- dostarczania Ci zamówionego jedzenia za pośrednictwem systemu informatycznego stworzonego przez pyszne.pl, a także organizacji dostawy i płatności online
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- celów statystycznych i archiwalnych, np. historia transakcji

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgodny na adres e-mail administratora bazy danych lub informując nas osobiście w jednym z lokali Pizza z Radości. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc dokonać dostawy produktu:
Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówionych produktów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Arturex Artur Woltyński w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak na przykład : firma Skubacz.pl Sp. z o.o., pyszne.pl, dostawcom jedzenia, instytucjom obsługującym płatności online, firmom, które pomagają nam w utrzymaniu naszej strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internet itp.).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych, archiwalnych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Z poważaniem
Artur Woltyński


Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest ARTUREX Artur Woltyński, ul. Patriotów 181 lok7, Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pizza z Radości.
2) Z inspektorem ochrony danych w Restauracji Pizza z Radości można się skontaktować poprzez adres e-mail: maciej.walasek@pizzazradosci.pl.
3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia Restauracji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Restauracji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje: monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, sale jadalne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych
4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.
5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 7 do 30 dni.
8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

ARTUREX Artur Woltyński
ul. Patriotów 181 lok. 7
04-881 Warszawa